فیلم های آموزشی دروس مختلف

لیست ویدیوهای آموزشی درس آزما

فیلم های آموزشی ریاضیات

ریاضی سال دهم

تاریخ ارسال 28 فروردین سال 98

استاد دکتر محمد محمدی ریاضی سال دهم مبحث

ریاضی سال یازدهم

تاریخ ارسال 28 فروردین سال 98

استاد دکتر محمد محمدی ریاضی سال دهم مبحث

ریاضی سال دوازدهم

تاریخ ارسال 28 فروردین سال 98

استاد دکتر محمد محمدی ریاضی سال دهم مبحث

ریاضی سال دهم

تاریخ ارسال 28 فروردین سال 98

استاد دکتر محمد محمدی ریاضی سال دهم مبحث

فیلم های آموزشی شیمی

شیمی سال دهم

تاریخ ارسال 28 فروردین سال 98

استاد مسعود ستوده نژاد شیمی سال دهم مبحث

شیمی سال یازدهم

تاریخ ارسال 28 فروردین سال 98

استاد مسعود ستوده نژاد شیمی سال دهم مبحث

شیمی سال دوازدهم

تاریخ ارسال 28 فروردین سال 98

استاد مسعود ستوده نژاد شیمی سال دهم مبحث

شیمی سال دهم

تاریخ ارسال 28 فروردین سال 98

استاد مسعود ستوده نژاد شیمی سال دهم مبحث

فیلمهای آموزشی زیست شناسی

زیست شناسی سال دهم

تاریخ ارسال 28 فروردین سال 98

استاد مبین ستوده نژاد زیست شناسی سال دهم مبحث

زیست شناسی سال یازدهم

تاریخ ارسال 28 فروردین سال 98

استاد مبین ستوده نژاد زیست شناسی سال دهم مبحث

زیست شناسی سال دوازدهم

تاریخ ارسال 28 فروردین سال 98

استاد مبین ستوده نژاد زیست شناسی سال دهم مبحث

زیست شناسی سال دهم

تاریخ ارسال 28 فروردین سال 98

استاد مبین ستوده نژاد زیست شناسی سال دهم مبحث

فیلمهای آموزشی زیست شناسی

زیست شناسی سال دهم

تاریخ ارسال 28 فروردین سال 98

استاد مبین ستوده نژاد زیست شناسی سال دهم مبحث

زیست شناسی سال یازدهم

تاریخ ارسال 28 فروردین سال 98

استاد مبین ستوده نژاد زیست شناسی سال دهم مبحث

زیست شناسی سال دوازدهم

تاریخ ارسال 28 فروردین سال 98

استاد مبین ستوده نژاد زیست شناسی سال دهم مبحث

زیست شناسی سال دهم

تاریخ ارسال 28 فروردین سال 98

استاد مبین ستوده نژاد زیست شناسی سال دهم مبحث