در بارۀ درس آزما

 
هر مبحث درسی دارای یک جزوه و نمونه سؤال تست کنکور و یک آزمون و در برخی موارد فیلم  آموزش تشریحی  همان تست ها است که می توانید به دلخواه به سبد خرید اضافه کنید
برای هر مبحث یا عنوان موضوعی یک آزمون رایگان در نظر گرفته شده است
 همچنین در حد توان جزوات آموزشی، نمونه سؤال و تست و مقالات مشاوره ای به همراه نمونه فیلم های مفید آموزشی برای شما به رایگان آماده شده است. 
نمونه فیلم آموزشی یک مبحث خاص  کنکور(ساختار لوییس) درس شیمی
فیلم تدریس ساختار لوییس
نمونه جزوه همان مبحث خاص
جزوه و نمونه سؤال ساختار لوییس آزمون همان مبحث خاص
 ورود به آزمون ساختار لوییس